Şirketler zararları için yeterli özsermaye bulunduracak

Sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin mevcut yükümlülükleriyle potansiyel riskleri nedeniyle oluşabilecek zararlarına karşı yeterli miktarda özsermaye bulundurmaları sağlanacak

Şirketler zararları için yeterli özsermaye bulunduracak
25 Ağustos 2015 - 10:19
Sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin mevcut yükümlülükleriyle potansiyel riskleri nedeniyle oluşabilecek zararlarına karşı yeterli miktarda özsermaye bulundurmaları sağlanacak.

Hazine Müsteşarlığının, Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’nin 23 Ağustos 2015 tarihli sayısında yayımlandı.

Buna göre, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin mevcut yükümlülükleriyle potansiyel riskleri nedeniyle oluşabilecek zararlarına karşı yeterli miktarda özsermaye bulundurmalarının sağlanması amacıyla hazırlanan yönetmelik, Türkiye’de kurulu sigorta ve reasürans şirketleri, yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye’deki şubeleri ile Türkiye’de faaliyet gösteren emeklilik şirketlerini kapsıyor.

Yeni yönetmeliğe göre şirketin özsermayesi, gerekli özsermayeden düşük olmayacak. Sermaye yeterliliği hesaplama dönemleri itibarıyla özsermaye/gerekli özsermaye oranının yüzde 100 ile yüzde 115 arasında olması, öz değerlendirme aşamasında, şirket, sermaye yeterliliği tablolarının Müsteşarlığa gönderilmesi gereken tarihten itibaren 45 gün içinde risk bazında kendi değerlendirmesini yapacak ve özsermaye/gerekli özsermaye oranının belirtilen oranlar arasında gerçekleşmesinin nedenleriyle gelecek dönemlere dair beklentilerini de içeren bir raporu Müsteşarlığa gönderecek.
“Tedbir alma” aşaması

Yüzde 70 ile yüzde 99,99 arasındaki “tedbir alma” aşamasında şirketin, sermaye yeterliliği tablolarının Müsteşarlığa gönderilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde sermaye açığının riskin azaltılması veya sermaye ilavesi başta olmak üzere Müsteşarlıkça uygun görülecek yöntemlerle kapatılmasına dair bir planı Müsteşarlığa sunması ve takip eden 1 yıl içinde sermaye açığını kapatması veya eksik kalan sermaye açığı tutarını telafi edecek şekilde sermayeye mahsuben avans ödeyecek.
“Acil tedbir alma”

Yüzde 33 ile yüzde 69,99 arasındaki “acil tedbir alma” aşamasında şirketin, sermaye yeterliliği tablolarının Müsteşarlığa gönderilmesi gereken tarihten itibaren 20 gün içinde sermaye açığının riskin azaltılması veya sermaye ilavesi başta olmak üzere Müsteşarlıkça uygun görülecek yöntemlerle kapatılmasına dair bir planı Müsteşarlığa sunması ve özsermaye / gerekli özsermaye oranı, takip eden 6 ay içinde en az yüzde 70’e, 1 yıl içinde ise en az yüzde 100’e çıkarılacak.

Yüzde 33’ün altına düşmesi olan “müdahale” aşamasında Sigortacılık Kanunu ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu hükümleri çerçevesinde işlem yapılacak. Bu maddeye göre yapılacak sermaye veya sermayeye mahsuben avans ödemeleri nakit veya nakit benzeri varlıklarla gerçekleştirilecek. Müsteşarlık, halka açık şirketler için bu maddede geçen süreleri başvuru üzerine uzatabilecek. Bu hükümler aralık ayı sermaye yeterliliği sonuçları için uygulanacak. Haziran dönemi sonuçları gösterge niteliğinde olacak.

Müsteşarlık, şirketin mali yapısını göz önünde bulundurarak eksik kalan sermayenin belirtilen sürelerden daha kısa bir süre içinde tamamlanmasını talep edebilecek. Şirket, özsermayenin gerekli özsermayenin altına düşmesiyle sonuçlanacak şekilde kar dağıtımı yapamayacak.
Yılda iki kez hazırlanacak

Şirketler, şekli ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenen sermaye yeterliliği tablosunu haziran ve aralık dönemleri olmak üzere yılda iki defa hazırlayacak ve bu dönemleri takip eden iki ay içinde Müsteşarlığa gönderecek. Müsteşarlık belirleyeceği esaslar dahilinde sermaye yeterliliği tablosu hazırlama dönemleri ve gönderim sürelerinde değişiklik yapabilecek.
Mali bünyelere ilişkin değişlik de yapıldı

hazineHazine Müsteşarlığının Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de 23 Ağustos 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, teminat olarak kabul edilecek kıymetlere müsteşarlıkça belirlenebilecek diğer kalemler de eklendi. Müsteşarlık, belirleyeceği esaslar çerçevesinde bu yönetmelikte geçen oran ve tutarları yüzde 50’sine kadar (yüzde 50 dahil) artırabilecek veya azaltabilecek. Şirket istenilen bilgileri içeren reasürans raporunu, reasürans anlaşmalarının imzalanmasını takip eden bir ay içinde Müsteşarlığa gönderecek.

Şirket, bir sigorta sözleşmesi kapsamında üzerinde tuttuğu riskin özsermayesinin yüzde 5’ini aşması halinde bir ay içinde reasüröre devredilen ve şirket üstünde kalan kısımlar dahil toplam teminat tutarı, prim devri yapılan reasürörleri ve bu reasürörlerin mali ve teknik yeterliliğine ilişkin bilgiler dahil içeriği müsteşarlıkça belirlenecek tabloyu Müsteşarlığa gönderecek. Özsermayenin yüzde 10’unun aşılması halinde bu bilgilere ilave olarak bu riskin alınma gerekçeleri de bildirilecek.

Yönetmeliğin 2’nci maddesi 1 Ocak 2016’da, diğer hükümler yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Hazine, belli branşlarda maktu muallak tazminatı belirleyebilecek

Ayrıca, Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete’nin aynı tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Müsteşarlık, belirli branşlar ve/veya teminatlar için asgari maktu muallak tazminat tutarı belirleyebilecek. İkramiyeler ve indirimler cari hesap dönemi içinde lehtar veya sigortalının lehine tahakkuk etmiş ve ödenmiş ya da ödenecek tüm tutarları kapsayacak. Bu ödeme, sigortalının ilerideki primlerinden indirim veya matematik karşılıklarında artırım yapılarak ya da nakden gerçekleştirilecek.

Teknik karşılıkları karşılayan varlıklarda kredi kartı bloke hesaplarında bireysel emeklilik katkı payları hariç tutulurken, kira sertifikaları ile Müsteşarlıkça belirlenecek kalkınma bankalarınca ihraç edilen borçlanma araçları dahil edildi.

Şirketler, matematik karşılıkları gayrimenkuller ile gayrimenkul hariç diğer maddi duran varlıklara, kar payı verilen hayat grubu sigortalarına ilişkin teknik karşılıkları kredi kartı bloke hesapları (bireysel emeklilik katkı payları hariç), esas faaliyetlerden alacaklar ve teknik karşılıklarda reasürör payları ile peşin ödenen vergiler ve fonlar ile ertelenmiş vergi varlıklarına yatıramayacak.

Teknik karşılıkları karşılayan varlıklara ilişkin sınırlamalarda, teminat olarak alınan hazine bonosu, devlet tahvili, mevduat, nakit ve dövizler ile banka teminat mektupları ve yapılan kefalet sigortası bedelleri düşülmek üzere banka ve benzeri kurumsal aracılardan alacakların brüt teknik karşılıkların yüzde 20’sini, diğer aracılardan alacakların ise brüt teknik karşılıkların yüzde 5’ini aşan kısmını, poliçe mukabili ikrazlar ile kredi kartı bloke hesapları hariç, teminat olarak alınan hazine bonosu, devlet tahvili, mevduat, nakit ve dövizler ile banka teminat mektupları ve yapılan kefalet sigortası bedelleri düşülmek üzere aracılık yapan bankalardan alacaklar ile bir aracıdan olan alacağın teknik karşılıklara karşılık olarak kabul edilmeyen kısmı hariç, esas faaliyetlerden alacakların brüt teknik karşılıkların yüzde 25’ini aşan kısmını kapsayacak.

Müsteşarlık, belirleyeceği esaslar çerçevesinde yönetmelikte geçen oran ve tutarları yüzde 50’sine kadar (yüzde 50 dahil) artırabilecek veya azaltabilecek.
Bu haber 460 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum